hphedge

Rettigheder

Alle rettigheder til materiale, herunder de viste data og informationer m.v. tilhører Kapitalforeningen HP Hedge og enhver eksemplarfremstilling, tilgængeliggørelse for almenheden, videredistribution eller gengivelse af materiale, eller uddrag af materiale, er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Kapitalforeningen HP Hedge.Særlige forbehold

Kapitalforeningen HP Hedge bestræber sig på, at oplysningerne på denne hjemmeside er så korrekte og opdaterede som muligt, men påtager sig ikke ansvar herfor. Oplysningerne er alene ment som en generel service og orientering. Alle oplysninger kan blive ændret uden varsel, ligesom der kan forekomme tekniske fejl og afbrydelser. Kapitalforeningen HP Hedge påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende eller tilgængelige.


Kapitalforeningen HP Hedge bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til og genere eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, men kan ikke udelukke, at sådanne kan forekomme, og Kapitalforeningen HP Hedge påtager sig intet ansvar herfor eller konsekvenserne heraf.


Oplysninger på denne hjemmeside kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af produkter i Kapitalforeningen HP Hedge, og Kapitalforeningen HP Hedge påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages, eller undlades at blive truffet eller foretaget, på baggrund af oplysninger på denne hjemmeside.


Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold, og Kapitalforeningen HP Hedge gør opmærksom på, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. For nærmere oplysninger henvises til gældende prospekter samt senest offentliggjorte årsrapport og halvårsrapport.


Denne hjemmeside, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Den henvender sig derfor ikke til personer i jurisdiktioner, hvor udgivelse af og adgang til en hjemmeside af denne karakter er underlagt særlige restriktioner. Oplysninger og materiale vedrørende finansielle ydelser eller produkter, der er tilgængelige via denne hjemmeside, er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Personer, der kommer i besiddelse af sådant materiale, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner.


Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. Kapitalforeningen HP Hedge er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset at der kan opnås adgang til dem via et link fra denne hjemmeside.